Членство    Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария.  БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите
    Индустриална Стопанска Камара  град Враца е създадена през 1982 година като сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност.
    Сдружението БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ), учредено през м. юни 2001 г., е неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване и физически лица, експерти в областта на ядрената енергетика.
    Сдружение “Клуб 9000” сложи началото на своята дейност през 1991 г.
    Изпълнявайки своите цели, през годините Сдружението продължи своето развитие, като естествено обхвана с дейността си и другите, свързани с ISO 9000 стандарти и съвременни практики в цялото им многообразие - системи за управление на околната среда ISO 14000, системи за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18000, системи за управление на информационната сигурност ISO 17799, системи HACCP, AQAP, GMP, други добри практики, интегрирани системи за управление, които придобиват все по-голямо съвременно значение за бизнеса и обществото.
   Камарата на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Членове на КСБ са 1689 юридически лица, 16 учебни заведения и 7 сдружения с нестопанска цел. Членуването в Камарата се осъществява чрез 27 областни представителства в страната.

Основните цели на Камарата са:

  • идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
  • подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
  • защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
  • издигане на авторитета и повишаване на  квалификацията на членовете си.
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021