ДейностиЕкология  Опазването на околната среда е висш приоритет на ръководството на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ " АД

Основни приоритети са:

  • Непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
  • Контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на производствените дейности от дружеството;
  • Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото;
  • Подържане на съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти;
  • Осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по опазване на околната среда;
  • Осигуряване на разбирането, внедряването и поддържането на политиката по околната среда на всички нива в дружеството.
   За реализиране на тези приоритети, ръководството е разработило, внедрило и поддържа система за управление на околната среда, съответстваща на международния стандарт ISO 14001 : 2004

   Ето защо ние сме разработили редица мерки и план за дейностите по опазването на околната среда, включително информиран избор на материали, намаляване на отпадъците по всяко време и практикуване на ефективно управление на енергията.
   Като доставчик на индустриални услуги "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД е наясно с потенциалното въздействие върху природата и силно се ангажира с опазването на околната среда по всеки възможен начин. Всъщност, когато става въпрос за околната среда ние вярваме, че успехът идва само когато има нулево влияние върху природата и човечеството.
     "Атоменергоремонт" - АД, гр. Козлодуй  има внедрена Интегрирана Система за Управление  ( ИСУ ), отговаряща на изискванията на международните стандарти : ISO 9001  ;  ISO 14001  ; BS OHSAS 18001 ; БДС EN ISO/IEC 17020.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021