ENG
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
Енергийна ефективност


България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021
    На 28.12.2017 г. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0097-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: "Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД", финансиран по Оператична програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, схема BG16RFOP002-3.002"Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 4 999 065.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 2 499 532.50 лв. (от които 2 124 602.63 лв. Европейско и 374 929.87 лв. национално съфинансиране) и 2 499 532.50 лв. собствено съфинансиране.
За повече подробности :
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
                                                                                                       ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

    На 20.03.2018 г. от 12:00 часа в сградата на фирма "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй, ПЛОЩАДКА АЕЦ ще се проведе информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017г. между Министерство на икономиката и "Атоменергоремонт" АД, в изпълнение на проект Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД".
Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на енергоефективно производствено оборудване за производство на заварени конструкции, валове, намотки и съдове за енергетиката .
    Оборудването ще се закупи със средства по схема BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 4 999 065.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 2 499 532.50 лв. (от които 2 124 602.63 лв. Европейско и 374 929.87 лв. национално съфинансиране) и 2 499 532.50 лв. собствено съфинансиране.                                                                                                       ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

    На 20.03.2018 г. от 12:00 часа в сградата на фирма "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй, ПЛОЩАДКА АЕЦ беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017г. между Министерство на икономиката и "Атоменергоремонт" АД, в изпълнение на проект Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД".
Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на енергоефективно производствено оборудване за производство на заварени конструкции, валове, намотки и съдове за енергетиката.
На пресконференцията бяха представени предстоящите дейности, основните цели и очакваните резултати от изпълнението на проекта. В събитието взеха участие представители на Областен Информационен Център - гр. Враца.

         Стартира процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни ДМА:

   Обособена позиция 1: CNC Машина за лазерно рязане с фибро източник - 1 бр., Електро-хидравличен абкант - 1 бр., Универсален струг - 1 бр. и Универсална фреза - 1 бр., част от Линия за производство на заварени конструкции;
   Обособена позиция 2: Универсален струг - 1 бр. и Многофункционален струго-фрезови обработващ център (МФСФОЦ) - 1 бр., част от Линия за производство на валове;
   Обособена позиция 3: Гилотинна ножица - 1 бр., Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал - 1 бр., Каруселен струг със CNC управление - 1 бр., Универсална фреза - 1 бр., Дробоструйна камера - 1 бр. и Бояджийска камера с 2 бр. въздушнобутална помпа - 1 бр., част от Линия за производство на съдове за енергетиката;
   Обособена позиция 4: Хидравлична преса за изпичане на намотки - 1 бр."
Процедурата се провежда съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. Краен срок за кандидатстване: 24.04.2018г.

    Пълен пакет с документи можете да изтеглите ТУК , или от този линк: ДОКУМЕНТИ

    Информация за сключен договор след проведена процедура " Избор с публична покана" Обособена позиция 1: CNC Машина за лазерно рязане с фибро източник - 1 бр., Електро-хидравличен абкант - 1 бр., Универсален струг - 1 бр. и Универсална фреза - 1 бр., част от Линия за производство на заварени конструкции; ЛИНК към документа

    Информация за сключен договор след проведена процедура " Избор с публична покана" Обособена позиция 4: Хидравлична преса за изпичане на намотки - 1 бр. ЛИНК към документа
    Информация за сключен договор след проведена процедура "Избор с публична покана" по Обособена позиция 2: Универсален струг - 1 бр. и Многофункционален струго-фрезови обработващ център (МФСФОЦ) - 1 бр., част от Линия за производство на валове ЛИНК към документа

    Информация за сключен договор след проведена процедура "Избор с публична покана" Обособена позиция 3: Гилотинна ножица - 1 бр., Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал - 1 бр., Каруселен струг със CNC управление - 1 бр., Универсална фреза - 1 бр., Дробоструйна камера - 1 бр. и Бояджийска камера с 2 бр. въздушнобутална помпа - 1 бр., част от Линия за производство на съдове за енергетиката; ЛИНК към документа


Енергийна политика - линк към документа
ПОКАНА
За представяне на проект " Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД " в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 4 999 065.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 2 499 532.50 лв. (от които 2 124 602.63 лв. Европейско и 374 929.87 лв. национално съфинансиране) и 2 499 532.50 лв. собствено съфинансиране.  

Уважаеми Дами и Господа,
На 28.12.2017год. фирма "Атоменергоремонт" АД и Министерство на икономиката, Главна дирекция "ЕФК" - Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01 по проект "Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД ".
В изпълнение на проекта, фирма "Атоменергоремонт" АД, кани всички заинтересовани страни - медии, граждани, институции, да присъстват на информационния ден, който ще се проведе на 27 август 2019 г. от 13:00 часа в конферентната зала на фирма "Атоменергоремонт" АД, на адрес: гр. Козлодуй, ПЛОЩАДКА АЕЦ.
            На информационния ден ще бъдат представени:
            1. Целите на проекта;
            2. Изпълнените дейности по проекта;
            3. Постигнатите резултати от реализирането на проекта;
            4. Източниците на финансиране;


   Очакваме потвърждение за Вашето присъствие на тел.: 0899 940 643 - Валентин  Василев - ръководител по проекта, e-mail: aer@aer-bg.com
        
15.08.2019 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

    На 27.08.2019 г. от 13:00 часа в сградата на фирма "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй, ПЛОЩАДКА АЕЦ беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017г. между Министерство на икономиката и "Атоменергоремонт" АД, в изпълнение на проект Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД".
    Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на енергоефективно производствено оборудване за производство на заварени конструкции, валове, намотки и съдове за енергетиката.
    На пресконференцията бяха представени изпълнените дейности, основните цели и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. В събитието взеха участие представители на Областен Информационен Център - гр. Враца  и представители на местните медии.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект  BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017 г., "Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт" АД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Атоменергоремонт" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."