Освен плановите ремонти, "Атоменергоремонт" АД активно участва и в процесите на реконструкции и модернизации на енергоблокове от 1 до 6 на АЕЦ, като изпълни за последните  години десетки обекти, свързани с модернизация на блоковете. 
   
 • Изграждане и пускане в експлоатация на когенериращи инсталации в "Топлофикация Враца",  "Топлофикация Бургас" и "Топлофикация Плевен". В областта на когенерацията също така дружеството изпълни изработка на елементи на котел-утилизатор от когенерираща инсталация и монтаж на газова турбинав "Биовет" АД, гр.Пещера, по възлагане на италианската фирма "Марчегалия".

В ТЕЦ Марица Изток 2 бяха реализирани два големи обекта, които дружеството изпълни като подизпълнител на Японската компания  "Мицуи Енергийни проекти":
 • Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица изток 2", включваща демонтаж на съществуващи турбини, генератори, кондензатори, тръбопроводи, подгреватели, помпи, арматура и монтаж на новото оборудване, както и топлоизолационни работи по тръбопроводи и съдове. 
 • Монтаж на сероочистваща инсталация, райони 2 и 3 в ТЕЦ "Марица Изток 2"

 

 • Изработване и ремонт на съдове под налягане - топлообменници, утилизатори и др.

 • Изработка на съдове под налягане, резервни части и нестандартно оборудване
 • Изработка и монтаж на тръбопроводи, топлоизолация и ламаринена обшивка
 • Изработка и монтаж на метални конструкции
 • Комлексно изграждане на обекти от инвестиционна програма и др.
OСНОВНИ КЛИЕНТИ И ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ
"АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД

   "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е основен клиент на "Атоменергоремонт" АД. От създаването си през 1974 година до момента, дружеството извършва плановите и аварийни ремонти на енергоблокове (1000MW и 440MW) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - основни и спомагателни съоръжения, включващи:
 • Ремонт турбинно оборудване
 • Ремонт електрооборудване (генератори, възбудители, трансформатори, ел.двигатели)
 • Ремонт спомагателно оборудване (съдове, помпи, арматура и др.)
 • Шлосеро-монтажни, електромонтажни и строително-монтажни дейности
  

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021
    Други основни клиенти на "Атоменергоремонт" АД са топлоелектрическите централи и топлофикационните дружества в Димитровград, Бобов дол, Плевен, Враца, Сливен, Велико Търново, Габрово, Брикел ЕАД и други. Най-важните комплексно изградени обекти през последните години са:
 • Дейности по изграждане на сероочистващи инсталации в "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3"АД, гр.Димитровград, ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД и "Топлофикация Перник" АД - "Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за метален и стоманобетонен газоход, складови помещения и командна зала за обслужване към система за очистване на димни газове"
    Самостоятелно и в обединение с "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД, дружеството извършва за  ТЕЦ Марица Изток 2 и редица ремонтни дейности по съоръжения и оборудване на централата.

    Извън пределите на България, "Атоменергоремонт" АД изпълни дейности в съседни страни като Сърбия и Македония, където бяха извършени ремонтни дейности по турбина и генератор в топлоелектрическата централа в Битола и водноелектрическа централа в Стрежево, Република Македония, както и дефектовка и ремонт на турбогенераторна група във Фабрика за хартия "Божо Томич" АД и Фабрика за опаковачна хартия и амбалаж "ФОПА" АД- Владичи хан, Република Сърбия.